Uncategorized

Illégal (2010)

Ascolta il podcast
3 min. and 44 sec.
Ascolta il podcast
3 min. and 44 sec.

Illégal est su segundu longumetràgiu ghiadu dae Olivier Masset-Depasse, regista belga nàschidu in Charleroi in su 1971. Su film est una co-produtzione intre Bèlgio, Frantza e Lussemburgo, po unu budget in totu de belle 2,2 milliones de èuros. Sa produtzione at contivigiadu meda su bisòngiu de ispricare a fungudu sa realidade fìsica e umana de sos logos e de sos personàgios chi piessinnant su contu, mancari chi su tzentru de detentzione temporànea pro immigrados in ue acuntesset sa cosa l’ant fatu in unu fràigu industriale abandonadu.

A su film l’ant presentadu in sa Quinzaine des Réalisateurs in su Festival de Cannes de su 2010 e su Bèlgio l’at seberadu comente candidadu a sos Oscar in sa categoria “mègius film istràngiu”, mancari chi non siat lòmpidu intre de sos primos chimbe.

In antis de Illégal, su regista Masset-Depasse, at ghiadu duos curtzumetràgios, Chambre Froide in su 2000 e Dans l’ombre in su 2004, ambos chi si distinghent dae su protagonismu de sos personàgios feminiles atzudos e chi bolent acumprire semper sas punnas issoro. Ambos sos film ant tentu bona sorte in sa crìtica, lompende a sortire una sessantena de prèmios e reconnoschimentos in paritzos fèstival europeos e mundiales. Finas pro more de custu sutzessu, su regista belga at ghiadu in su 2006 su primu longumetràgiu suo Cages, chi contat de unu amore passionale ma isciusciadore, e l’ant invitadu in paritzos Fèstival internatzionales, intre de custos Toronto e Roma. In Bèlgio su film at tentu crìticas bonas e est agradèssidu meda a sa gente.

Unu acàpiu diretu tra sos film fatos in antis dae Masset-Depasse e Illégal est sa tzentralidade torra de unu personàgiu feminile chi depet peleare pro defensare sa identidade sua e de sos caros suos. Ma su chi ispantat de prus est chi in totu e bator sos film b’at semper sa matessi atora, Anne Coesens, chi su regista belga descriet gosi: “Est unu Stradivari. Cun unu istrumentu gasi non depes mudare nudda: si lu sonas non ti nde infadas mai. Apo giradu totu sos film meos cun issa. Creo de ischire ite paret reale in unu ruolu, ma cun Anne potzo de a beru giumpare sas làcanas. Cun issa prus chi cun àtere so unu regista pro sos atores. Sa simbiosi nostra dat unu ghetu positivu a sos film meos, e mescamente in custu”.

Presentende intamas su film, Masset-Depasse contat comente est essida a campu s’idea de pònnere in su tzentru de s’acuntèssida a una immigrada clandestina: “Medas film ant ammostradu cussu chi meda gente resessit a aguantare pro istare inoghe, in sos Paisos nostros. Una die apo iscobertu chi istaia a 15 chilòmetros dae unu tzentru de detentzione amministrativa pro chie l’aiant firmadu sena sos documentos netzessàrios pro istare in su Paisu nostru. Apo chertu a nde ischire de prus. Fia duncas a fitianu in su logu, atopende immigrados clandestinos ma finas sas guàrdias de politzia. Apo seberadu de non fàghere unu documentàriu ma un’òpera de fintzione, ca permitit s’esploratzione prus funguda de sa sogetividade de sos diferentes personàgios, chircaia de lòmpere a carchi cosa de universale. In prus, cheria tratare su sogetu comente unu thriller psicològicu. Apo pensadu a s’ispissu a Fuga di mezzanotte de Alan Parker in sas primas fases de meledu, mancari si cheria chi su film esseret realìsticu e fundadu subra chircas piessinnadas. Totu su chi si bidet in su film est acuntèssidu de a beru a su mancu una borta”.

A pustis de Illégal, Masset-Depasse at fatu in su 2015 su tv movie Le sanctuaire, presentadu in ghennàrgiu a su International Festival of Audiovisual Programming di Biarritz.

Michele Marangi

ORA IN ONDA:
Articoli in evidenza