Fred @ School

1.1 – Abbaidare sos film: ue e comente abbaidamus sos film #FilmLiteracy

Ascolta il podcast
6 min. and 47 sec.

In questa unità parleremo di come e dove guardiamo un film e del modo in cui la visione dei film è cambiata negli anni.

Ascolta il podcast
6 min. and 47 sec.

In custa prima setzione amus a esaminare ue e comente s’abbàidant sos film e comente custu est mudadu in sos annos.

Pro chistionare de sos logos ue s’abbàidant sos film, depimus pensare a s’istòria de su cìnema comente forma de ispetàculu pùblicu. Custu nos ammentat sa tzitadina de Orange, in su New Jersey, ue giai in su 1888 s’imbentore istatunitense Thomas Edison fiat istadu su primu a ideare su kinetoscòpiu, unu aparèchiu ue sas immàgines giraiant in intro de una betze cassa frunida de una mitza de lughe, creende s’illusione de su movimentu. S’aparèchiu fiat pensadu pro l’impreare una persone a sa sola. Cun su kinetoscòpiu sos film los podiat abbaidare una persone ebbia pro mèdiu de unu oculare postu in pitzu de s’aparèchiu.

Cando Edison, in su 1893, in Brooklin aiat aparitzadu sa prima presentatzione pùblica de su kinetoskòpiu suo, dae deretu fiat istadu ladìnu chi s’aparèchiu fiat tropu minore e individuale, mancari aeret funtzionadu a prou. Su cìnema depiat èssere unu ispetàculu pùblicu prus ampru.

E bi fiat resèssidu gràtzias a sos frades Lumière, chi a pustis de duos annos, in su 1985, aiant imbentadu su cinématographe, unu aparèchiu capassu de projetare in unu ischermo immàgines in movimentu. Custas immàgines, a diferèntzia de su chi capitaiat cun su kinetoscòpiu de Edison, las podiant bìdere in su matessi tempus unu pore de gente. Su cìnema in fines fiat pùblicu.

Mancu in chentu annos sos frades Lumière o Edison si podiant bisare s’importàntzia chi aeret leadu su cìnema. A nàrrere sa veridade, in printzìpiu fiat cunsideradu mescamente unu ispàssiu pro sas classes traballadoras, chi travigaiant salas cramadas Nickelodeon, ue si projetaiant film curtzos chi duraiant dae 5 a 15 minutos, comente chi esserent andende a sas giostras.

A banda de su 1913 sos Nickelodeon non fiant bastante mannos pro acollire totu sos ispetatores chi cheriant abbaidare sos film. Fiat netzessàriu a fraigare salas prus mannas ue projetare film noos, chi in s’ìnteris fiant divènnidos prus longos.

Un’àtera casta de ispetàculu cinematogràficu famadu in sos primu deghènniu de su de XX sèculos fiant sos gasi narados Hale’s Tours of the World, chi finghiant unu biàgiu in trenu.

Dae cando est nàschidu e a manera particulare in su 1896, cando in Frantza sos frades Lumière aiant ispantadu sos ispetatores projetende unu trenu chi nche lis andaiat a subra, su cìnema est semper istadu ammajadu dae sos trenos. Custu incantu forsis esistiat dae meda, ca de unu ghetu a sos chi biagiaiant in trenu lis donaiant una esperièntzia cinemàtica medas annos prima de sa nàschida de su cìnema. Cando aiant imbentadu sas primas cinepresas, sos operadores aiant cumintzadu a si assentare in sos respingentes de sos trenos in cursa, mustrende su biàgiu dae su puntu de annotu de su trenu, riprendende sos binàrios chi s’acurtziaiant, su paesàgiu a inghìriu e s’atraessamentu de sas gallerias. Custas iscenas las cramaiant phantom rides ca dae custa positzione sas immàgines pariant moende·si gràtzias a una fortza invisìbile. Fiat unu ispetàculu dinàmicu e mai bidu prima e sos cìnemas noos, sos Hale’s Tours of the World, faghiant unu passu a dae in antis cara a su realismu de sas phantom rides: sos setzidòrgios si moiant e sas immàgines fiant acumpangiadas dae su sonu de sas isbùfidas de su papore e dae sos frùschios de su trenu.

Dae cando est nàschidu su cìnema, s’evolutzione de sos logos ue si projetant sos film est istada semper acapiada a s’evolutzione de sa tecnologia. Sos film mudos fiant pro su prus destinados a sa projetzione pùblica in sas salas cinematogràficas, gasi comente sos film sonoros imbenientes, moende dae su primu, fatu in su 1917 e intituladu The Jazz Singer, pro arribare a sas mìgias de film de sos annos ’30, ’40 e ’50.

In sos annos ’60 sa televisione at fatu intrare su cìnema a sas domos e de cunsighèntzia su pùblicu non depiat prus andare a cìnema a bìdere sos film, finas si est craru chi s’issèberu fiat limitadu a s’oferta televisiva. Su problema si fiat isortu in parte in sos annos ’70 cun s’isparghidura de sas cassetas VHS e in sos annos ’90 cun cussa de sos DVD, chi garantiant a sos ispetatores unu issèberu prus ampru.

Oe s’oferta manna de logos e de mèdios aumentat die cun die: sos film si podent bìdere in sos cìnema, in sos fèstival, in sos museos, in sos tzilleris, in sas iscolas, in sos aèreos, in domo, in televisione, cun s’elaboradore, su tablet, su smartphone. In sos ùrtimos deghe annos s’oferta est aumentada de prus puru gràtzias a s’introduida de sas piataformas pay-per-view e video-on-demand, chi nos permitint de isseberare e abbaidare film e programmas cando cherimus, imbetzes de dèpere rispetare unu oràriu istabilidu.

Una de sas cunsighèntzias de custa possibilidade de issèberu gasi ampra pro càbidu e mèdios est chi su ghetu e su cumportamentu de sos ispetatores cunforma a sos film sunt mudados. Su fenòmenu est acapiadu a nodu mortu finas a s’isparghidura de s’impreu de Internet, ue nos moimus a sa lestra dae unu giassu a s’àteru e prus est longu unu testu, prus pagu semus inganidos a lu lèghere totu. Unas cantas chircas ant istabilidu chi sa dura de s’atentu nostru mìnimat cantu prus intramus a intro de una sotziedade in totu digitale, creende cussa chi a bortas est istada definida sa “Generazione degli Impazienti”. S’efetu in sa visione de sos film cunsistet in su fatu chi sos giòvanos sunt prus avesos a abbaidare sèries o vìdeos curtzos in Internet e a bortas agatant dificultades a abbaidare film prus longos.

ORA IN ONDA:
Other posts from  Fred at School
Articoli in evidenza