Venice FF

Daily – Il Giovane Favoloso #Venezia71

Ascolta il podcast
3 min. and 46 sec.
Ascolta il podcast
3 min. and 46 sec.

Ite ispantu a bìdere a Giacomo Leopardi gioghende cun su frade e sa sorre, a minoreddu; a lu bìdere riende sètzidu in mesa in unu tzilleri napoletanu, contende sas peleas suas cun ironia befulana! Prètziu mannu pro su regista, Mario Martone, chi at contadu sa bida de Leopardi òmine pro mèdiu de s’òpera literària sua, e pro Elio Giordano, s’atore chi at impersonadu custu giòvanu ispantosu!

Reporter: Mariantonietta Piga.

ORA IN ONDA:
Articoli in evidenza